Pe chist annu genti tutti
nu penziaru allu Bumbinu
ntra  su mundu e guerra e lutti
ne ricogliadi vicinu.
 
Ed a nui chi simu higli
De lu patre e frati sue
ntr a sa notte lu vidimu
cc nu ciucciu e cc nu vue.
  
  
E sappiccia tutt a terra
ntr a sa notte senza luna
'ntr a si stilli e vampa viva
nde dillampa suvu una.
 
        
E mo tutti ne susimu
Cc disita cuntentizza
E llu core le purghjimu
C na povara ricchizza.
 
Ma cchi notte ch stanotte
Laria scura cchi sincera
Mille luci mille vampe
Paru juri e primavera.
 
 
 
 St veniandu z Tiresa
Cc  nu gallu e na gallina
Z Giacchinu cc lla naca
De ricotta tutta china.
 
 
D a harina u mulinaru
Te carrija suvu a pulla
cc pacianza u haligname
st faciandu gi na culla.
 
 
 
Aju ntisu allu hurgiaru
ncapu a ncutine vatta
na linterna ricamata
pp tt ha cchj llustra a via.
 
 
E llu sartu muartu e suannu
Misurando ccu n riga
Taglia stoffe pp tte cuse
na giacchetta alla putiga
 
 
 St veniandu a lavandara
Porta janchi dui linzuvi  
 E z Rosa hiva lana
 pp dui cavdi peduli.  
 
 
            
 
 
 
 
Guarda scinda llu hurnaru
Cc nu pane e due frisove
E llu  higliu d u scarparu
Cc due scarpe nove nove
 
 
.
 
 
 
 
 
E nna sarcina de frasche
Porta ncuallu a campagnola
E na cucuma de latte
E llu sinu chjinu e ova.
 
 
 Mamma mia m vena puru
St frijiandu alla frissura
E tte porta na cistella
China e cavudi cullura.
 
 
E cchji stancu e cchji vattutu
Vena puru u zappature
Taccarizza cc na manu
Tutta china de sudure.
 
Te purtamu u pecuraru
Cc nu chiorru hattu e canna
Tutti nziami te cantami
Bumbiniallu a ninna nanna.
 
 
 Ninna nanna ninna nanna
Pp  ssu povaru guagliune
Senza casa senza culla
Cumbugliatu e nu stamune.
 
  Dorma e viglia Bumbiniallu
Dorma e viglia pp nui tutti
nu cumpuartu te circamu
pp su mundu  e guerra e lutti.
 
 
Ninna nanna ninna nanna
Pp su povaru guaglione
Pp llu patre  e pp lla mamma
Ninna nanna ninna nanna.
 
Pp tte dare cchj quadure
Ne ncucchjamu a ttia vicinu
E na hocara  allumamu
Pp daguriu d u Bumbinu.
 
 
E lla mamma u piglia mbrazza
u Bumbinu dorma e sonna
ninna nanna ninna nanna
m te canta lla Madonna.