Gli “Strinari” di un tempo, come recita la tradizione, giravano per le vie del paese,  nel periodo che andava  da  Natale  alla  Candelora,  alla   ricerca  di  quella  casa,  con  appesa  allo stipite dell’ingresso principale la tradizionale “lanterna” o il “ramoscello d’ulivo” che testimoniavano la volontŕ del proprietario di accettare gli Strinari e la Strina in casa propria. 

Poco piů di un mese quindi,   per  “sfogarsi”  dai  soprusi  e  dalle  angherie  maturate  nel corso dell’anno contro i“Padroni”, intesi non solo come signorotti del luogo, ma anche come figure di spicco quali il Prete, il Sindaco,  il Medico e quanti altri  avessero, volutamente e non, arrecato,con comportamenti deprecabili, fastidi alla comunitŕ.

 Ma questa č solo una delle tante facce della Strina che poteva essere di protesta, come  nel caso sopra citato, ma anche ricca  di  una verve satirica  e  pungente,  ironica  e   benevola,   allegra e spensierata, ma, in ultima analisi,   anche  ingiuriosa  e   offensiva,  cattiva  e  subdola,  tanto da essere causa in passato di gesti delittuosi.

Per questo motivo, negli  anni  trenta  in  pieno Fascismo, la Strina fu sottoposta a censura dagli organi di vigilanza .

Ma con  un  pizzico  di orgoglio campanilistico,  c’č  da  dire  che,  anche  se  questa  tradizione presenta delle poco lusinghiere sfaccettature, č unica nel suo genere.

La poliedricitŕ   di  questo  popolo  agreste  č  riuscita  a  sfornare,  anche  in  periodi  di   totale analfabetismo dei piccoli capolavori linguistici  da fare invidia ai piů rinomati poeti dialettali di Calabria.

La musicalitŕ del nostro dialetto,  associato  alla   schiettezza  del  linguaggio  contadino ed alla innata capacitŕ di “scolpire” e “  modellare”   le parole,  č  insita  nell’animo di ogni Laghitano.

E’ molto difficile infatti, trovare un nativo del luogo che non abbia composto, o cantato almeno una volta in vita sua, una strofa di Strina.

 

CANTU ALLA STRINA

(di Antonio Scanga)

 

Cucuzzu stamatina s’i’annanchjiŕtu

Cc’č vůa’ ‘nu cěppu ‘ntr’’a lu ‘hocuvŕru

Ca l’aria č scura e llu tiampu chjatrŕtu

 

Amici mia purtati ‘na chitarra

‘nu fiascu ‘e vinu e nců spizzicarěallu

e stati a sente ‘a vucca mia chi parra’

 

Attizza attizza ‘u ‘huacu ohi Sarvature

Ca sc-cavu ‘e rime de ‘sa strina nostra

D’’u veru Vachitanu ‘u primu amure

 

Vŕ ‘nchjňva ‘sa ‘hinestra Catarina

E porta ‘na cistella de cullura

Ca m’ha’ chjatrŕt’’u nasu ‘a surrentina

 

Ca signu senza sordi mi ndč fricu

Qual’ia’ meglia ricchizza de ‘na casa

‘nu ‘higliu ‘na mugliera e nců ‘n’amicu?!

 

Circamu d’un penzare alle ‘ngratězze

Guardamu ‘a meglia ‘hacce de ‘su mundu

C’’a vita č troppu lěasina ‘e carězze 

 

Canta strinaru e cantame ‘na strina

Si ‘ncign’’ad’arraspare ‘u cannaruazzu

Cc’č ia’ ‘na vutta ‘e tri quintali chjina

 

‘A strina č d’arte e vůa’ saputa ‘hare

parrandu ‘e giustu critichi ‘u sbagliatu

tuacchi ‘u cristianu senza d’’u tuccare

 

Mugličram’’ha perdutu la pacianza

E vŕ dicěandu ca me vň lassare

Ca scrivu ‘e strine e nu lle dugnu děanza

 

Muglierama te priagu ‘e me scusare

Te vuagliu bene cchjů dd’’a vita mia

Ma senza strina nun cc’č puazzu stare

 

Allura ia te lassu e mi ndč vaju

Me pigliu ‘a dote e llu guagliune mia

E ttu rimani sulu a fare ‘u tŕju

 

Pigliate ‘a casa e tutt’’u mundu paru

C’’a mmia me vasta’ sulu ‘a fantasia

‘na puacu ‘e carta pinna e calamŕru…

 

Quandu gajŕru canuscěvi ‘a strina

Senza parova ad’illa me chjicŕi

Cumu ‘na canna quand’’u viantu mina’

 

Cců d’illa nott’’e jurnu aju giratu

Minŕndu pazza ‘a giuventůte mia

Amure sempre virde e mai siccatu

 

De Virzi tena’ l’aria e llu culure

De tutte le cuntrate l’allegria

D’’u Vacu porta’ d’ŕvutu l’unure

 

Cc’č su’ lle vampe de li ‘hocuvŕri

‘a raggia e lla miseria d’’i sfruttati

‘e lacrim’’e llu risu d’’i strinari

 

‘E ‘hocare ccč sunu e lle sirate

chjine d’amure e dde malincunia

chi un su’ venute e cchě su’ giŕ passate

 

Cc’č sunu li ricordi cchjů luntani

‘u chiantu ‘e chine povaru partěu

e lla speranza ‘e tutt’’i Vachitani

 

Vena’ lla ‘State e sse ‘hŕ’ giallu ‘u granu

‘u Viarnu porta’ friddu e vůa’ quadůre

‘u tiampu passa’ e ‘mbčcchjia’ llu cristianu…

 

…Quandu Cucuzzu těngia’ lla curěna

dugnu ‘nu ‘hisc-cu a tutt’’a cumpagnia

pigliu ‘a chitarra e vaju cantu ‘a strina…

 

 

 

 

 

STRINATA  ANTICA

di Antonio Scanga 

 

Signori quantu bene chi ve vuagliu

Si guannu nun veněa a cantare ‘a strina

avěa allu cannarůazzu ‘nu strangůgliu

 

Ndč signu ‘nu patutu du cantare

alla cacciare ‘u d’iadi cosa ‘a mia

ma senza ‘e illa nun c’č puazzu stare

 

Tiagnu ‘u scrivanu chi me ‘hŕ dannare

M’’a vena’ porta’ all’urtimi mumenti

Ca me vň vide sempre disperare

 

E ppč ‘ssa strina chi la věa’ viatělla

Avěa’ dde ‘ ’hare ců’ Vittoriu Saccu

Ca su’ vint’anni e canta sempre chilla

 

Si ppč ‘ssa mavatia ‘un c’č medicina

Chine č capace s’’a dde dare ‘e ‘hare

Ca ‘u Vacu a Capidannu vň lla strina

 

E’ l’unica memoria d’’u passatu

Povara bella e chjina d’allegria

‘nu lŕssitu d’’i viacchji ereditatu

 

Ca quandu ‘u tiampu anněricadi e ‘mberna

‘nu suanu de chitarre ppč lle vie

scinda dde Virzi e acchiŕnadi a Vucerna

 

“Rapitine ‘se porte ca trasimu”

spricŕti ‘na cullůra de sazězze

inchjitine i bicchiari ca vivimu

 

Ma si vuliti ‘u bene d’’u strinaru

Cacciati ‘u sucu de Santu Martinu

Ca l’acqua se po’ stŕ ‘ntr’’u varrilŕru

 

Alla patruna l’aju ‘e dare ‘a ‘mpara :

‘U d’attizzŕssi troppu allu ‘hucůne

ca ‘u grassu cquacquarěja alla quadara

 

Ohi cchě d’urdure de ‘su pignatěallu

Viditi si su’ cuatti i tennarůni

Ca dopu ne ‘hacěmu ‘nu mursěallu 

 

M’arrůatu ců’ ‘nu gattu ‘ncinnarŕtu

E fazzu li striměni cců ‘ssa strina

Pěanzica ‘u vinu alla capu m’č datu

 

“Nicova m’ha ‘nzertŕtu ‘u saraměantu

Franciscu m’ajutatu a coglie l’uva

Giuanni s’ha vivutu  intru ‘u parměantu”

 

“‘U puarcu lu truvŕi muartu allu vagliu

‘a vurpa s’ha mangiatu ‘i pulicini

‘u ciucciu s’č sbrinchiŕtu d’’u serrŕgliu”

 

“ ‘ U viantu s’ha ‘mpunůtu ‘u cavallŕru

me cadanu ‘i gucciŕli allu capězzu

‘hurtůna ca ‘u mme chiova allu cellŕru”

 

“ Tiagnu ‘nu cane ca ia’ ‘nu campiune

‘un fa passare a nullu avanti ‘a porta

abbŕjadi alli strani e allu patrune”

 

“‘Hatěgu ppč lla panza d’’u  Barune

ma ia m’abbrazzu ‘sa ‘hurtuna mia

ca me cuntiantu de ‘nu muzzicune”

 

Ohi Santi chi ne inchjiti ‘a religione

‘e case ‘nd’amu chjinu ‘e ‘higurčlle

ma ‘e nui nu nd’accettŕti divuzione

 

Ma si ve ‘hazzu signu e ‘u mme viditi

Me riandu allegra ‘sa disperazione

E cantu ‘hina a quandu ‘u mme sentiti

 

Mintiti a ‘ssa ‘hurnŕggia  dui carvuni

‘helliŕti quattru pipi e due patate

frijitiměcce puru li cigliuni

 

Quadiŕtime a ‘nu spitu ‘nu culluru

Si ‘n’casu aviti frittu nců turdillu

Untatu ‘e mele lu graděsciu puru

 

‘U mme pigliati ppč ‘nu scustumatu

ca ia a ‘ssa casa cc’č vassu l’urdure

e ssi v’offendu ndč caju mavatu

 

Curmŕti sempre ‘hůassinu ‘i granŕra

‘i vutti ve cantŕssiu sempre chjine

‘e grassu sempre curma ‘sa quadara 

 

Sempre alli ‘mpiadi e senza dispiacire

Chissu č l’agůriu chi ve ‘hazzu ia

C’alla curcata ‘u d’amu cchjů cchi dire

 

Oje a ‘ssa casa e po’ demane ancora

‘a notte me truvassi ppč lla via

ca ia me curcu dopu ‘a candivňra

 

Mintiti ‘sa linterna ‘n’capu ‘a porta

Ca ia ve viagnu puartu l’allegria

E vve cuntu ‘a deritta cců lla storta

 

‘Nu brindisi cců tutti ‘i sonaturi

ve ringrazziamu ppč lla cumpagnia

e vve rapimu ‘i vrazza ppč l’agůri

 

Signu c’’u ciucciu de lu mise ‘e maju

Me tira ‘ssa pullětra ad’atra via

Me ‘mbualicu allu mantu e mi nde vaju 

 

               Prosit