Ballata dei pastori

Il 1985, anno che segnava la conclusione del primo decennio di attività, ci vide impegnati nella realizzazione di un presepe a tema, poiché  la costruzione venne eseguita, ed i personaggi posti, seguendo un  motivo conduttore datoci da questa  poesia: la Ballata dei Pastori, di Antonio Scanga

 Peé chist’ annu genti tutti‘nu penziaru allu Bumbinu‘ntr’’a  ‘su mundu ‘e guerra ‘e luttine ricogliadi vicinu. 

Ed a nui chi simu ‘higliDe lu patre e frati sue‘ntr’ ‘a ‘sa notte lu vidimuccù ‘nu ciucciu e ccù ‘nu vue.    

E s’appiccia’ tutt’ ‘a terrantr’ ‘a ‘sa notte senza luna’ntr’ ‘a si stilli ‘e vampa viva‘nde dillampa suvu una.         

E mo tutti ne susimuCcù disiàta cuntentizzaE llu core le purghjimuCù ‘na povara ricchizza. Ma cchi notte ch’è stanotteL’aria scura è cchiù sinceraMille luci mille vampeParu’ juri ‘e primavera.  

  Stà veniandu zà TiresaCcù  ‘nu gallu e ‘na gallinaZù Giacchinu ccù lla nacaDe ricotta tutta china. 

 D’ ‘a ‘harina u mulinaruTe carrija suvu a pullaccù pacianza ‘u ‘halignamestà faciandu già na culla.

 Aju ‘ntisu allu ‘hurgiaru‘n’capu a ‘ncutine vattìa‘na linterna ricamatappé tté ‘ha cchjù llustra ‘a via. 

 E llu sartu muartu e suannuMisurando ccu ‘nà rigaTaglia stoffe ppé tte cusena giacchetta alla putiga 

  Stà veniandu ‘a lavandaraPorta janchi dui linzuvi   E zà Rosa ‘hiva lana ppé dui cavùdi peduli.   

 Guarda… scinda llu ‘hurnaruCcù ‘nu pane e due frisoveE llu  ‘higliu d’ ‘u scarparuCcù due scarpe nove nove 

 .    

 E nna sarcina de fraschePorta’ ‘ncuallu ‘a campagnolaE ‘na cucuma de latteE llu sinu chjinu e ova. 

  Mamma mia mò vena puruStà frijiandu alla frissuraE tte porta ‘na cistellaChina ‘e cavudi cullura. 

 E cchjiù stancu e cchjiù vattutuVena’ puru ‘u zappatureT’accarizza ccù ‘na manuTutta china de sudure. 

Te purtamu ‘u pecuraruCcù ‘nu chiorru ‘hattu ‘e cannaTutti ‘nziami te cantamiBumbiniallu a ninna nanna. 

  Ninna nanna ninna nannaPpé  ‘ssu povaru guagliuneSenza casa senza cullaCumbugliatu ‘e nu stamune.   Dorma e viglia BumbinialluDorma e viglia ppè nui tutti‘nu cumpuartu te circamuppè ‘su mundu  e guerra e lutti.  

Ninna nanna ninna nannaPpè ‘su povaru guaglionePpè llu patre  e ppè lla mammaNinna nanna ninna nanna. Ppè tte dare cchjù quadureNe ‘ncucchjamu a ttia vicinuE ‘na hocara  allumamuPpè d’aguriu d’ ‘u Bumbinu.  E lla mamma ‘u piglia’ ‘mbrazza‘u Bumbinu dorma e sonnaninna nanna ninna nannamò te canta lla Madonna.