Strina

Gli “Strinari” di un tempo, come recita la tradizione, giravano per le vie del paese,  nel periodo che andava  da  Natale  alla  Candelora,  alla   ricerca  di  quella  casa,  con  appesa  allo stipite dell’ingresso principale la tradizionale “lanterna” o il “ramoscello d’ulivo” che testimoniavano la volontà del proprietario di accettare gli Strinari e la Strina in casa propria. 

Poco più di un mese quindi,   per  “sfogarsi”  dai  soprusi  e  dalle  angherie  maturate  nel corso dell’anno contro i“Padroni”, intesi non solo come signorotti del luogo, ma anche come figure di spicco quali il Prete, il Sindaco,  il Medico e quanti altri  avessero, volutamente e non, arrecato,con comportamenti deprecabili, fastidi alla comunità.

 Ma questa è solo una delle tante facce della Strina che poteva essere di protesta, come  nel caso sopra citato, ma anche ricca  di  una verve satirica  e  pungente,  ironica  e   benevola,   allegra e spensierata, ma, in ultima analisi,   anche  ingiuriosa  e   offensiva,  cattiva  e  subdola,  tanto da essere causa in passato di gesti delittuosi.

Per questo motivo, negli  anni  trenta  in  pieno Fascismo, la Strina fu sottoposta a censura dagli organi di vigilanza .

Ma con  un  pizzico  di orgoglio campanilistico,  c’è  da  dire  che,  anche  se  questa  tradizione presenta delle poco lusinghiere sfaccettature, è unica nel suo genere.

La poliedricità   di  questo  popolo  agreste  è  riuscita  a  sfornare,  anche  in  periodi  di   totale analfabetismo dei piccoli capolavori linguistici  da fare invidia ai più rinomati poeti dialettali di Calabria.

La musicalità del nostro dialetto,  associato  alla   schiettezza  del  linguaggio  contadino ed alla innata capacità di “scolpire” e “  modellare”   le parole,  è  insita  nell’animo di ogni Laghitano.

E’ molto difficile infatti, trovare un nativo del luogo che non abbia composto, o cantato almeno una volta in vita sua, una strofa di Strina.

CANTU ALLA STRINA

(di Antonio Scanga)

Cucuzzu stamatina s’i’annanchjiàtu

Cc’è vùa’ ‘nu cìppu ‘ntr’’a lu ‘hocuvàru

Ca l’aria è scura e llu tiampu chjatràtu

Amici mia purtati ‘na chitarra

‘nu fiascu ‘e vinu e ncù spizzicarìallu

e stati a sente ‘a vucca mia chi parra’

Attizza attizza ‘u ‘huacu ohi Sarvature

Ca sc-cavu ‘e rime de ‘sa strina nostra

D’’u veru Vachitanu ‘u primu amure

Và ‘nchjòva ‘sa ‘hinestra Catarina

E porta ‘na cistella de cullura

Ca m’ha’ chjatràt’’u nasu ‘a surrentina

Ca signu senza sordi mi ndè fricu

Qual’ia’ meglia ricchizza de ‘na casa

‘nu ‘higliu ‘na mugliera e ncù ‘n’amicu?!

Circamu d’un penzare alle ‘ngratìzze

Guardamu ‘a meglia ‘hacce de ‘su mundu

C’’a vita è troppu lìasina ‘e carìzze 

Canta strinaru e cantame ‘na strina

Si ‘ncign’’ad’arraspare ‘u cannaruazzu

Cc’è ia’ ‘na vutta ‘e tri quintali chjina

‘A strina è d’arte e vùa’ saputa ‘hare

parrandu ‘e giustu critichi ‘u sbagliatu

tuacchi ‘u cristianu senza d’’u tuccare

Muglièram’’ha perdutu la pacianza

E và dicìandu ca me vò lassare

Ca scrivu ‘e strine e nu lle dugnu dìanza

Muglierama te priagu ‘e me scusare

Te vuagliu bene cchjù dd’’a vita mia

Ma senza strina nun cc’è puazzu stare

Allura ia te lassu e mi ndè vaju

Me pigliu ‘a dote e llu guagliune mia

E ttu rimani sulu a fare ‘u tàju

Pigliate ‘a casa e tutt’’u mundu paru

C’’a mmia me vasta’ sulu ‘a fantasia

‘na puacu ‘e carta pinna e calamàru…

Quandu gajàru canuscìvi ‘a strina

Senza parova ad’illa me chjicài

Cumu ‘na canna quand’’u viantu mina’

Ccù d’illa nott’’e jurnu aju giratu

Minàndu pazza ‘a giuventùte mia

Amure sempre virde e mai siccatu

De Virzi tena’ l’aria e llu culure

De tutte le cuntrate l’allegria

D’’u Vacu porta’ d’àvutu l’unure

Cc’è su’ lle vampe de li ‘hocuvàri

‘a raggia e lla miseria d’’i sfruttati

‘e lacrim’’e llu risu d’’i strinari

‘E ‘hocare ccè sunu e lle sirate

chjine d’amure e dde malincunia

chi un su’ venute e cchì su’ già passate

Cc’è sunu li ricordi cchjù luntani

‘u chiantu ‘e chine povaru partìu

e lla speranza ‘e tutt’’i Vachitani

Vena’ lla ‘State e sse ‘hà’ giallu ‘u granu

‘u Viarnu porta’ friddu e vùa’ quadùre

‘u tiampu passa’ e ‘mbècchjia’ llu cristianu…

…Quandu Cucuzzu tìngia’ lla curìna

dugnu ‘nu ‘hisc-cu a tutt’’a cumpagnia

pigliu ‘a chitarra e vaju cantu ‘a strina…

STRINATA  ANTICA

di Antonio Scanga 

Signori quantu bene chi ve vuagliu

Si guannu nun venìa a cantare ‘a strina

avìa allu cannarùazzu ‘nu strangùgliu

Ndè signu ‘nu patutu du cantare

alla cacciare ‘u d’iadi cosa ‘a mia

ma senza ‘e illa nun c’è puazzu stare

Tiagnu ‘u scrivanu chi me ‘hà dannare

M’’a vena’ porta’ all’urtimi mumenti

Ca me vò vide sempre disperare

E ppè ‘ssa strina chi la vìa’ viatìlla

Avìa’ dde ‘ ’hare cù’ Vittoriu Saccu

Ca su’ vint’anni e canta sempre chilla

Si ppè ‘ssa mavatia ‘un c’è medicina

Chine è capace s’’a dde dare ‘e ‘hare

Ca ‘u Vacu a Capidannu vò lla strina

E’ l’unica memoria d’’u passatu

Povara bella e chjina d’allegria

‘nu làssitu d’’i viacchji ereditatu

Ca quandu ‘u tiampu annìricadi e ‘mberna

‘nu suanu de chitarre ppè lle vie

scinda dde Virzi e acchiànadi a Vucerna

“Rapitine ‘se porte ca trasimu”

spricàti ‘na cullùra de sazìzze

inchjitine i bicchiari ca vivimu

Ma si vuliti ‘u bene d’’u strinaru

Cacciati ‘u sucu de Santu Martinu

Ca l’acqua se po’ stà ‘ntr’’u varrilàru

Alla patruna l’aju ‘e dare ‘a ‘mpara :

‘U d’attizzàssi troppu allu ‘hucùne

ca ‘u grassu cquacquarìja alla quadara

Ohi cchì d’urdure de ‘su pignatìallu

Viditi si su’ cuatti i tennarùni

Ca dopu ne ‘hacìmu ‘nu mursìallu 

M’arrùatu cù’ ‘nu gattu ‘ncinnaràtu

E fazzu li strimìni ccù ‘ssa strina

Pìanzica ‘u vinu alla capu m’è datu

“Nicova m’ha ‘nzertàtu ‘u saramìantu

Franciscu m’ajutatu a coglie l’uva

Giuanni s’ha vivutu  intru ‘u parmìantu”

“‘U puarcu lu truvài muartu allu vagliu

‘a vurpa s’ha mangiatu ‘i pulicini

‘u ciucciu s’è sbrinchiàtu d’’u serràgliu”

“ ‘ U viantu s’ha ‘mpunùtu ‘u cavallàru

me cadanu ‘i gucciàli allu capìzzu

‘hurtùna ca ‘u mme chiova allu cellàru”

“ Tiagnu ‘nu cane ca ia’ ‘nu campiune

‘un fa passare a nullu avanti ‘a porta

abbàjadi alli strani e allu patrune”

“‘Hatìgu ppè lla panza d’’u  Barune

ma ia m’abbrazzu ‘sa ‘hurtuna mia

ca me cuntiantu de ‘nu muzzicune”

Ohi Santi chi ne inchjiti ‘a religione

‘e case ‘nd’amu chjinu ‘e ‘higurèlle

ma ‘e nui nu nd’accettàti divuzione

Ma si ve ‘hazzu signu e ‘u mme viditi

Me riandu allegra ‘sa disperazione

E cantu ‘hina a quandu ‘u mme sentiti

Mintiti a ‘ssa ‘hurnàggia  dui carvuni

‘helliàti quattru pipi e due patate

frijitimìcce puru li cigliuni

Quadiàtime a ‘nu spitu ‘nu culluru

Si ‘n’casu aviti frittu ncù turdillu

Untatu ‘e mele lu gradìsciu puru

‘U mme pigliati ppè ‘nu scustumatu

ca ia a ‘ssa casa cc’è vassu l’urdure

e ssi v’offendu ndè caju mavatu

Curmàti sempre ‘hùassinu ‘i granàra

‘i vutti ve cantàssiu sempre chjine

‘e grassu sempre curma ‘sa quadara 

Sempre alli ‘mpiadi e senza dispiacire

Chissu è l’agùriu chi ve ‘hazzu ia

C’alla curcata ‘u d’amu cchjù cchi dire

Oje a ‘ssa casa e po’ demane ancora

‘a notte me truvassi ppè lla via

ca ia me curcu dopu ‘a candivòra

Mintiti ‘sa linterna ‘n’capu ‘a porta

Ca ia ve viagnu puartu l’allegria

E vve cuntu ‘a deritta ccù lla storta

‘Nu brindisi ccù tutti ‘i sonaturi

ve ringrazziamu ppè lla cumpagnia

e vve rapimu ‘i vrazza ppè l’agùri

Signu c’’u ciucciu de lu mise ‘e maju

Me tira ‘ssa pullìtra ad’atra via

Me ‘mbualicu allu mantu e mi nde vaju 

               Prosit